LUV Revit Tools: Sử dụng tool Edit Parameter

Chỉnh sửa: thêm, sửa, xóa giá trị của parameter trong revit hàng loạt. Xác định parameter cần chỉnh sửa giá trị, đối tượng cần chỉnh sửa. Chọn các đối tượng cần chỉnh sửa giá trị của parameter. Chọn parameter tương ứng. Tùy chọn thêm, thay thế theo ý muốn. OK.

Mời sử dụng Le Uy Vo REVIT Tools

Mời mọi người dùng thử bộ tools của Uy Võ, bao gồm nhiều ứng dụng khác nhau, nổi bật như: Tính toán cốp pha. Xuất file Excel từ Schedules, xuất file excel thống kê thép có hình dạng. Tự đặt giá trị offset của tường nếu đụng dầm. Tạo rebar shape phục vụ shop drawing