Tagged: revit automation

Vẽ vữa cho dầm, khối lượng vữa dầm trong Revit

Vẽ vữa dầm chính xác hình dạng.
Sử dụng kết hợp cùng tool “DT Tô/Mài BT”, vì khối lượng chúng là giống nhau.
Tính lại giá trị diện tích vữa bằng tool đi kèm “Quản lý Vữa”. Ngoài ra chúng ta có thể xóa vữa đã tạo cũng tại tính năng này.

1