Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel | LUV Revit Tools v2

Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel

  1. Xuất giá trị từ thuộc tính Instance Parameter của đối tượng sang Excel.
  2. Xuất giá trị từ thuộc tính Type Parameter của đối tượng sang Excel.

5 Replies to “Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel | LUV Revit Tools v2”

    1. Hi bạn, hiện tại LUV Revit Tools chỉ hỗ trợ 2017 và 2018. Phiên bản hỗ trợ cho Revit 2019 sẽ cập nhật sau.

    1. Bạn xuất ra Excel rồi sử dụng công cụ Filter của Excel nhé. Hiện tại chưa hỗ trợ lọc đối tượng khi xuất.

Leave a Reply