Hướng dẫn sử dụng tool Tạo Hình Thép trong Revit (phần 1)

Tạo hình thép tự động với hình dạng và kích thước. Tất cả các hình được tạo có thể chỉnh sửa, xem lại ở mục “Manage” ~> “Manage Images”.
Tự động gán hình đã tạo (1) vào Parameter “Image” của Rebar.
Xem lại các hình đã tạo của mỗi Rebar, rebar nào đã tạo, rebar nào chưa tạo hình.

Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel | LUV Revit Tools v2

Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel Xuất giá trị từ thuộc tính Instance Parameter của đối tượng sang Excel. Xuất giá trị từ thuộc tính Type Parameter của đối tượng sang Excel.