Tagged: luv revit tools version 2

Tự vẽ gạch dựa trên Material Pattern trong Revit

Vẽ gạch dựa trên Material Pattern của Floor, Wall. Pattern là Model Pattern, quy định bởi 2 line, angle bất kì.
Copy giá trị thuộc tính được chọn từ Floor, Wall vào gạch được tạo => phục vụ thống kê.
Có thể áp dụng vật liệu mới cho gạch được tạo tự động trong Revit.

1