Tagged: my life

Tản mạn về đoạn đường công việc đã qua

Hành trình công việc từ một chàng sinh viên mới tốt nghiệp, về Revit, về lập trình Revit API, về LUV Revit Tools v2, về BIM.
“Bạn không cần phải biết lập trình nhưng nên biết là người ta có thể lập trình được những gì”.

5