Sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

Công cụ được trình bày trong bài viết này đã cũ, bạn có thể xem hướng dẫn công cụ mới tại: https://leuyvo.com/tong-hop-cac-huong-dan-su-dung-le-uy-vo-revit-tools-version-2/ Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha chính xác trong Revit. Thêm parameter “Mark Name” để đặt tên cấu kiện nếu muốn lấy diễn giải chi tiết. Paint family cột,

REVIT – Trích xuất khối lượng cốp pha, xây tô

Công cụ được trình bày trong bài viết này đã cũ, bạn có thể xem hướng dẫn công cụ mới tại: https://leuyvo.com/tong-hop-cac-huong-dan-su-dung-le-uy-vo-revit-tools-version-2/   Trong video trình diễn công cụ cho tôi tự viết về: 1. tự động offset chiều cao tường 2. lấy diện tích tiếp xúc của cấu kiện dầm, cột để lấy khối lượng