Hướng dẫn vé trát/vữa hoàn thiện cho tường/cột

Chức năng Vẽ lớp trát/vữa hoàn thiện cho tường, vách, cột.. Thống kê theo Phòng, Căn hộ. Xuất Excel khối lượng. Video hướng dẫn    ...