Đặt Legend vào nhiều sheet cùng 1 lúc trong Revit.

Tiết kiệm thời gian trình bày Legend trên nhiều Sheets.