Wish List – Các chức năng sẽ được thêm vào theo đóng góp người dùng

Đây là trang tổng hợp các ý tưởng về chức năng do tôi hoặc người dùng đóng góp.

Các chức năng được liệt kê sẽ được tôi viết thêm trong thời gian tới:

  1. Tạo hình dạng thép trong bảng thống kê. – Đã hoàn thành từ phiên bản 2.1.1
  2. Switch joined theo category.

Để đóng góp ý tưởng, thêm chức năng, vui lòng đóng góp tại trang: https://leuyvo.com/gopy

Xin cám ơn.