Tự vẽ gạch dựa trên Material Pattern trong Revit

Tự vẽ gạch dựa trên Material Pattern trong Revit

Chức năng chính:

  1. Vẽ gạch dựa trên Material Pattern của Floor, Wall. Pattern là Model Pattern, quy định bởi 2 line, angle bất kì.
  2. Copy giá trị thuộc tính được chọn từ Floor, Wall vào gạch được tạo => phục vụ thống kê.
  3. Có thể áp dụng vật liệu mới cho gạch được tạo tự động trong Revit.

One Reply to “Tự vẽ gạch dựa trên Material Pattern trong Revit”

Leave a Reply