Tự vẽ gạch dựa trên Material Pattern trong Revit

Tự vẽ gạch dựa trên Material Pattern trong Revit

Chức năng chính:

  1. Vẽ gạch dựa trên Material Pattern của Floor, Wall. Pattern là Model Pattern, quy định bởi 2 line, angle bất kì.
  2. Copy giá trị thuộc tính được chọn từ Floor, Wall vào gạch được tạo => phục vụ thống kê.
  3. Có thể áp dụng vật liệu mới cho gạch được tạo tự động trong Revit.
Vẽ gạch tự động trong Revit dựa trên Pattern của Vật liệu

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 30/10/2018

    […] Tự vẽ gạch dựa trên Material Pattern trong Revit (23/10/2018) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *