Hướng dẫn tạo Giấy phép (License) và Áp dụng vào VTools

Hướng dẫn tạo giấy phép sử dụng addin VTools trong Revit miễn phí