LUV Revit Tools: Sử dụng tool Edit Parameter

Chỉnh sửa: thêm, sửa, xóa giá trị của parameter trong revit hàng loạt. Xác định parameter cần chỉnh sửa giá trị, đối tượng cần chỉnh sửa. Chọn các đối tượng cần chỉnh sửa giá trị của parameter. Chọn parameter tương ứng. Tùy chọn thêm, thay thế theo ý muốn. OK.

Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1)

Tự vẽ tường tô và gạch ốp, lát trong Revit (phần 1) Cần: Vẽ tường xây thô, vẽ Room cho từng phòng, đặt tên Căn hộ. Vẽ gạch định vị sử dụng Family tạo sẵn. Add-in này sẽ tự vẽ gạch dựa trên kích thước và vị trí của gạch định vị trên mỗi tường,