Tạo family cửa tùy chỉnh kích thước Revit 2017

Một cách để tạo family cửa tùy chỉnh kích thước trong revit 2017! Tạo các mặt phẳng. Gán biến kích thước để điều chỉnh khoảng cách...