Quản lý REVIT bằng cơ sở dữ liệu SQL SERVER thông qua nền web

Bài viết này đã cũ. Nếu bạn quan tâm việc quản lý dự án xây dựng, cụ thể là công trường bằng việc tận dụng BIM, mời bạn xem bài viết:
  1. Giới thiệu quy trình làm việc “Từ Văn phòng đến Công trường
  2. Tận dụng mô hình Revit quản lý Khối lượng và Tiến độ

Như đã biết, mỗi file mô hình Revit là 1 gói dữ liệu “khổng lồ” liên quan đến công trình. Bản thân Revit cũng cho ta công cụ để trích xuất dữ liệu này sang Access, Excel, MySQL, SQL Server…. Đặc biệt công cụ Revit DB Link do chính Autodesk cung cấp còn có chức năng import lại dữ liệu đã export!
Đó là tiền đề, cơ sở cho dự án này!

Mô hình tương tác dữ liệu:

https://youtu.be/H6Jf33ySOl8

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 20/04/2017

    […] Export dữ liệu Revit lên server xem tại video trước. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *