Quản lý REVIT bằng cơ sở dữ liệu SQL SERVER thông qua nền web

Như đã biết, mỗi file mô hình Revit là 1 gói dữ liệu “khổng lồ” liên quan đến công trình. Bản thân Revit cũng cho ta công cụ để trích xuất dữ liệu này sang Access, Excel, MySQL, SQL Server…. Đặc biệt công cụ Revit DB Link do chính Autodesk cung cấp còn có chức năng import lại dữ liệu đã export!
Đó là tiền đề, cơ sở cho dự án này!

Mô hình tương tác dữ liệu:

One Reply to “Quản lý REVIT bằng cơ sở dữ liệu SQL SERVER thông qua nền web”

Leave a Reply