Quản lý dự án Revit thông qua web

Mô hình, trình tự quản lý thông qua web và Revit:

  1. Web server sẽ là một môi trường dữ liệu lưu giữ thông tin về các dự án (projects), thư viện các families, các parameters, tiêu chuẩn….
  2. Mỗi dự án sẽ có các families, parameters,…. tương ứng mà ta tự chọn.
  3. Khởi tạo dự án Revit được load thông tin từ Server.
  4. Update dự án Revit từ thông tin server.
  5. Export dữ liệu Revit lên server xem tại video trước.

Lợi ích:

  1. Đồng bộ hóa thông tin dự án Revit.
  2. Dễ dàng quản lý, lưu trữ thông tin dự án, các families, parameters…
  3. File Revit sẽ không có các thông tin, parameters, families thừa thãi..

Leave a Reply