Tự Tạo Mặt Cắt Cho Dầm trong Revit

  • Chức năng chính

  1. Tạo 1 mặt cắt dọc dầm, 3 mặt cắt ngang dầm.
  2. Gán Template tương ứng cho mặt cắt được tạo.
  3. Tùy chỉnh giá trị Crop của View Section được tạo.
  4. Đặt tên theo cấu trúc tự quy định.

  • Video hướng dẫn

Tự tạo mặt cắt dọc, mặt cắt ngang dầm trong Revit

  • Hình ảnh

 


Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

1 Response

  1. 05/04/2019

    […] Tự Tạo Mặt Cắt Cho Dầm trong Revit (08/09/2018) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *