Tự Tạo Mặt Cắt Cho Dầm trong Revit

  • Chức năng chính

  1. Tạo 1 mặt cắt dọc dầm, 3 mặt cắt ngang dầm.
  2. Gán Template tương ứng cho mặt cắt được tạo.
  3. Tùy chỉnh giá trị Crop của View Section được tạo.
  4. Đặt tên theo cấu trúc tự quy định.

  • Video hướng dẫn


  • Hình ảnh

One Reply to “Tự Tạo Mặt Cắt Cho Dầm trong Revit”

Leave a Reply