3 Replies to “Hướng dẫn sử dụng chức năng đánh số tự động LUV Revit Tools v2”

  1. Mình có góp ý tưởng này thêm : + thêm tính năng so sánh thể tích+chiều dài 1 cấu kiện dầm thì đánh 1 mark name or 1 điều kiện L/L1= 0.01 sai số, kiểu như bên tekla đó.
    + Thêm tính năng đánh mark name theo X,Y or từ trái phải, trên dưới và ngược lại.

Leave a Reply