Hướng dẫn sử dụng chức năng đánh số tự động LUV Revit Tools v2

Hướng dẫn sử dụng chức năng đánh số tự động LUV Revit Tools v2

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

3 Responses

  1. Ks.Toi says:

    Mình có góp ý tưởng này thêm : + thêm tính năng so sánh thể tích+chiều dài 1 cấu kiện dầm thì đánh 1 mark name or 1 điều kiện L/L1= 0.01 sai số, kiểu như bên tekla đó.
    + Thêm tính năng đánh mark name theo X,Y or từ trái phải, trên dưới và ngược lại.

  1. 22/07/2018

    […] Hướng dẫn sử dụng chức năng đánh số tự động LUV Revit Tools v2 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *