Hướng dẫn sử dụng tool Tạo Hình Thép trong Revit (phần 1)

Chức năng chính của Tool:

  1. Tạo hình thép tự động với hình dạng và kích thước. Tất cả các hình được tạo có thể chỉnh sửa, xem lại ở mục “Manage” ~> “Manage Images”.
  2. Tự động gán hình đã tạo (1) vào Parameter “Image” của Rebar.
  3. Xem lại các hình đã tạo của mỗi Rebar, rebar nào đã tạo, rebar nào chưa tạo hình.

Các trường hợp chưa Test:

  1. Thép vẽ multi-planar.
  2. Thép vẽ sử dụng Free-form.

One Reply to “Hướng dẫn sử dụng tool Tạo Hình Thép trong Revit (phần 1)”

Leave a Reply