Lấy khối lượng sơn – tô – trát tường, cột, dầm từ Revit

  1. Phân chia khối lượng sơn tô theo căn hộ, phòng.. và ghi giá trị tính được vào từng cột, tường, dầm.
  2. Lọc lại khối lượng theo yêu cầu thành bảng.

Leave a Reply