Lấy khối lượng sơn – tô – trát tường, cột, dầm từ Revit

  1. Phân chia khối lượng sơn tô theo căn hộ, phòng.. và ghi giá trị tính được vào từng cột, tường, dầm.
  2. Lọc lại khối lượng theo yêu cầu thành bảng.

https://www.youtube.com/watch?v=uw_JTZybeys

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *