Sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha chính xác trong Revit.

  1. Thêm parameter “Mark Name” để đặt tên cấu kiện nếu muốn lấy diễn giải chi tiết.
  2. Paint family cột, dầm, móng ở những mặt không cốp pha.
  3. Chạy tool.

 

Leave a Reply