Sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha trong Revit

Công cụ được trình bày trong bài viết này đã cũ, bạn có thể xem hướng dẫn công cụ mới tại: https://leuyvo.com/tong-hop-cac-huong-dan-su-dung-le-uy-vo-revit-tools-version-2/

Hướng dẫn sử dụng tool Formwork Area để lấy cốp pha chính xác trong Revit.

  1. Thêm parameter “Mark Name” để đặt tên cấu kiện nếu muốn lấy diễn giải chi tiết.
  2. Paint family cột, dầm, móng ở những mặt không cốp pha.
  3. Chạy tool.

 

Leave a Reply