Tạo family cửa tùy chỉnh kích thước Revit 2017

Một cách để tạo family cửa tùy chỉnh kích thước trong revit 2017!

  1. Tạo các mặt phẳng.
  2. Gán biến kích thước để điều chỉnh khoảng cách các mặt phẳng.
  3. Vẽ các đối tượng hình học và khóa vào các mặt phẳng.
  4. Vẽ các đường thể hiện chi tiết (nếu cần), tùy chỉnh hiển thị.
  5. Gán vật liệu cho các đối tượng hình học.

Create a simple Door parametric family in Revit 2017!

  1. Create ref planes.
  2. Assign dimension parameter to ref planes.
  3. Create solid and lock their boundary to ref planes.
  4. Draw symbolic lines and edit visibility.
  5. Material.

https://youtu.be/OpXEG5AwYro

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *