Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel | LUV Revit Tools v2

Hướng dẫn Xuất Thống kê thuộc tính sang Excel Xuất giá trị từ thuộc tính Instance Parameter của đối tượng sang Excel. Xuất giá trị từ thuộc tính Type Parameter của đối tượng sang Excel.