Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield.

Điều khiển thiết bị điện qua internet (ioT) sử dụng Arduino UNO R3 + Ethernet Shield. Tôi mô hình thử để điều khiển thiết bị điện là bóng đèn tròn (AC 220V) và “hú họa” thêm đèn led cho vui. Mô hình như sau: Mạch điều khiển Arduino + Ethernet Shield, nhận yêu cầu từ