Đường đến ngày vinh quang

Có những chuyện không phải nhìn thấy hi vọng rồi mới kiên trì, mà phải kiên trì để nhìn thấy hi vọng.

09/07/2014

Lê Uy Võ

I'm a civil engineer graduated from Bach Khoa University (Ho Chi Minh city) in 2016. Born in 1993, Quang Ngai. Love football, travel and IT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *