REVIT – Trích xuất khối lượng cốp pha, xây tô

Công cụ được trình bày trong bài viết này đã cũ, bạn có thể xem hướng dẫn công cụ mới tại: https://leuyvo.com/tong-hop-cac-huong-dan-su-dung-le-uy-vo-revit-tools-version-2/   Trong video trình diễn công cụ cho tôi tự viết về: 1. tự động offset chiều cao tường 2. lấy diện tích tiếp xúc của cấu kiện dầm, cột để lấy khối lượng