REVIT – Trích xuất khối lượng cốp pha, xây tô

Trong video trình diễn công cụ cho tôi tự viết về: 1. tự động offset chiều cao tường 2. lấy diện tích tiếp xúc của cấu kiện dầm, cột để lấy khối lượng cốp pha. 3. lấy khối lượng xây tô dầm, cột: tô trong, tô ngoài. Về tôi: Kỹ sư xây dựng dân dụng